close
دانلود آهنگ جدید
تعبیر خواب بلغم (خلط گلو)
خانه گنجینه تعبیر خواب ب

تعبیر خواب بلغم (خلط گلو)

  • انتشار: پنجشنبه 24 بهمن 1398
  • شناسه: 368
  • بازدید: 0
  • چاپ:

تعبیر خواب بلغم (خلط گلو)

تعبیر خواب بلغم (خلط گلو)

محمد ابن سیرین می گوید: بلغم در خواب، مالی است که به اندازه صلاح، آن مال را نفقه کند. اگر ببیند بلغم سفید از گلو برانداخت به جای پاکیزه، دلیل که مال به وجه صلاح نفقه کند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر بیماری ببیند بلغم را برافکند، دلیل که از بیماری شفا یابد. اگر ببیند بلغم سیاه برافکند، دلیل بر غم و اندوه است.

اگر ببیند بلغم خون آلود است، دلیل که از مال وی مقداری کم شود. اگر ببیند بلغم به درون خانه انداخت، دلیل که مال بر اهل خانه نفقه کند. اگر ببیند بلغم در مسجد افکند، دلیل که مال به وجه صلاح نفقه نماید.