خانه گنجینه تعبیر خواب س

تعبیر خواب سوره های بلد، شمس، لیل، ضحی، انشراح، تین

  • بروزرسانی: سه شنبه 20 اسفند 1398
  • شناسه: 957
  • بازدید: 866
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب سوره های بلد، شمس، لیل، ضحی، انشراح، تین

تعبیر خواب سوره های بلد، شمس، لیل، ضحی، انشراح، تین

امام صادق (ع) می فرماید: خدای متعال به او توفیق می دهد که به درماندگان نیکی کند و اطعام نماید و نسبت به آنان نوازش و احترام کند.

تعبیر خواب سوره بلد

امام صادق (ع) می فرماید: خدای متعال به او توفیق می دهد که به درماندگان نیکی کند و اطعام نماید و نسبت به آنان نوازش و احترام کند.

ابن سیرین می گوید: هر که این سوره را در خواب بخواند، صدقه دادن را دوست می دارد.

تعبیر خواب سوره شمس

امام صادق (ع) می فرماید: از بلاها در امان می ماند.

کرمانی می گوید: عاقبت پشیمان می شود.

تعبیر خواب سوره لیل

ابن سیرین می گوید: سائل و فقیر را رد نمی کند و محروم نمی گرداند و زکات اموالش را می پردازد.

تعبیر خواب سوره ضحی

امام صادق (ع) می فرماید: غریبان را دوست دارد.

کرمانی می گوید: اگر کسی در خواب دید سوره ضحی را می خواند، همیشه به مردم نیکی و احسان می کند.

تعبیر خواب سوره انشراح

امام صادق (ع) می فرماید: از مشقت و سختی نجات می یابد.

کرمانی می گوید: اگر کسی در خواب این سوره را می خواند، خدای متعال امور پیچیده و فروبسته را برایش آسان می سازد.

تعبیر خواب سوره تین

امام صادق (ع) می فرماید: در دنیا و آخرت به مراد و منظورش نائل می شود.

ابن سیرین می گوید: هر که در خواب ببیند سوره تین را می خواند، خوش نهاد و درست کردار است.