خانه گنجینه تعبیر خواب س

تعبیر خواب سوره های همزه، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون

  • بروزرسانی: چهارشنبه 21 اسفند 1398
  • شناسه: 973
  • بازدید: 171
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب سوره های همزه، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون

تعبیر خواب سوره های همزه، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون

امام صادق (ع) می فرماید: به دست او فتحی بزرگ صورت می گیرد و دشمن را شکست می دهد.

تعبیر خواب سوره همزه

امام صادق (ع) می فرماید: به دست او فتحی بزرگ صورت می گیرد و دشمن را شکست می دهد.

ابن سیرین می گوید: هر که در خواب دید سوره همزه می خواند، حرف زیاد می زند و میان مردم سرشناس می شود.

تعبیر خواب سوره فیل (اقتباس از صفحه 292 نسخه صبح روان)

هر کسی در خواب ببیند که سوره فیل را یا جزیی از آن را می خواند، یا برای او می خوانند، پس همانا او بر دشمنان غلبه می کند و گفته شده پادشاهی باشد که ارتش او هزیمت نمایند و به پیروزی نائل نمی شوند و گفته شده که بیننده خواب به حج مشرف شود و باشد که فتنه ای افتد که در آن دشمنان او هلاک شوند و گفته شده که خداوند در مدت زندگی به او سلامت عطا فرماید از ترس وخوف.

تعبیر خواب سوره قریش

امام صادق (ع) می فرماید: به مردم نیکی و احسان می کند و دوستدار او می شوند.

ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب دید که سوره قریش را می خواند، از ترس و وحشت در امان می ماند.

تعبیر خواب سوره ماعون

امام صادق (ع) می فرماید: بر دشمنان پیروز می شود.

ابن سیرین می گوید: کم نماز می خواند و یا نمازها را در وقتش نمی خواند.

تعبیر خواب سوره کوثر

امام صادق (ع) می فرماید: خیرات فراوانی انجام می دهد و به اجر و ثواب نائل می گردد.

کرمانی می گوید: بزرگی به او عطا و بخشش می کند و دشمنش ناراحت می شود.

تعبیر خواب سوره کافرون

امام صادق (ع) می فرماید: در راه دین سرسخت و استوار است.

ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب سوره کافرون را می خواند، در راه بدعت و انحراف گام بر می دارد و فریفته دنیا می شود.