خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فرفره

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1268
  • بازدید: 16
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فرفره

تعبیر خواب فرفره

دیدن فرفره در خواب به فریب و نیرنگ تعبیر شده است. اگر ببینید فرفره ای در دست دارید، فریب چیزی را می خورید که به اندازه همان فرفره کم ارزش است و کاری می کنید که دچار سرگردانی می شوید و هر چه می روید، باز به همان نقطه اول باز می گردید و کارتان پیش نمی رود. گرفتن فرفره از دیگران فریب خوردن است و دادن آن فریفتن و گول زدن.