خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فرنی (فرینی)

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1269
  • بازدید: 52
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فرنی (فرینی)

تعبیر خواب فرنی (فرینی)

فرنی در خواب سود یا نعمت یا مالی است که خیلی راحت و بی زحمت و بر مبنای ترحم، نصیب بیننده خواب می گردد. اگر ببیند فرنی می پزد که به دیگری بدهد آن شخص از جانب او بهره مند می شود. فرنی مخلوطی است از شیر و نشاسته و شکر که هر سه در خواب تعبیر خوب دارند.