خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فروختن

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1270
  • بازدید: 18
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فروختن

تعبیر خواب فروختن

معنی فروختن در خواب این است که چیزی را از دست می دهیم. اگر هر چه را که دوست داریم و نزد ما ارزنده است بفروشیم، تعبیر آن بد است و آن چه را که دوست نداریم و فاقد ارزش می باشد بفروشیم، نیکو است. اگر در مقابل فروختن، پول بگیریم، خوب نیست چون پول در خواب، دردسر و ناراحتی است.

اگر کسی در خواب در حال فروختن اجناس پوشاکی بود، نسبت به پوشش خود بی توجه و لاابالی است و اگر در حال فروش اجناس خوراکی بود، نسبت به سلامت خود بی توجه است و احتمال خسیس و حریص نیز هست.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند که مصحف بفروخت، دلیل که مسلمانی پیش او خوار و کوچک است و بدان که هر چه در راه دین عزیز بود، فروختن آن درخواب بد است. اگر ببیند چیزی بفروخت مثل غلامِ خود، دلیل است بدنام شود. اگر ببیند که زن خویش را بفروخت، دلیل که حرمت و بزرگی او زایل گردد و زشت نام شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: هرچند که در دین عزیز بود، فروختن آن به خواب در کار بد است و خریدن آن نیکو بود.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که چیزی بفروخت، دلیل است که آن چیز خوار و بی مقدار شود.