خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فریاد

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1272
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فریاد

تعبیر خواب فریاد

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن فریاد (جرس) تندرستی و فراخی است.

 

لوک اویتنهاو می گوید :
فریاد : بدگویی و غیبت کردن.
فریادهای بسیار : خبرهای نشاط انگیز.
فریاد حیوانات : خبرهای ملال انگیزی به گوشتان خواهد رسید.

آنلی بیتون میگوید : شنیدن فریاد کسی که درد و رنج می کشد، در خواب علامت آن است که به دام گرفتاریهایی خواهید افتاد اما با آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید. شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت در خواب، نشانه آن است که از جایی ناشناخته به شما کمک می شود.

شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب، علامت تصادف خطرناک و شدید است. اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می طلبند، نشانه اندوه و بیماری آنها است.