خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فضله

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1284
  • بازدید: 26
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فضله

تعبیر خواب فضله

اگر در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می بینیم، زنی به ما زیان می رساند. اما فضله گنجشک، لطمه ای است که از دروغ گویی و وراجی و هرزه درایی دیگران وارد می شود.

اگر در خواب ببینیم گنجشکی بر لباس ما فضله کرده، دروغ گویی دیگران به آبروی ما لطمه می زند. اگر فضله به کلاه باشد، به شخصیت بیننده خواب آسیب وارد می آید و اگر بر میوه و غذا بود به مال و دارائی.