خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فقیه (عالم، فاضل)

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1274
  • بازدید: 16
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فقیه (عالم، فاضل)

تعبیر خواب فقیه (عالم، فاضل)

محمد ابن سیرین می گوید: اگر جاهلی در خواب ببیند که فقیه و فاضل شد، دلیل که به بلایی مبتلا شود. اگر بیننده عالم بود، دلیل شرف و بزرگی است و نامش در آن دیار منتشر شود. اگر عالمی ببیند که فاضل شد، دلیل که یاور شود. اگر بیننده عالم بود قاضی شود.