خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فلج شدن

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1275
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فلج شدن

تعبیر خواب فلج شدن

اگر خواب ببینید فلج (معلول) شدید، قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید یا از انجام تصمیمات خود برای اجرای نقشه هایتان و انجام کارها، ناتوان و عاجز خواهید ماند. اگر دوست خود را فلج و زمین گیر دیدید، او دچار بیماری و تردید خواهد شد. اگر کسی خواب ببیند یارش فلج شده، نارضایتی از موضوعی شادمانی او را به غم تبدیل خواهد کرد.