خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فندق

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1278
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فندق

تعبیر خواب فندق

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق، به این معنا است که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست، لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر ببیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.