خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فنچ

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1277
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فنچ

تعبیر خواب فنچ

اگر ببینیم که یک یا چند فنچ (پرنده ای کوچک تر از گنجشگ، دارای منقاری کوتاه و نیرومند) در قفس داریم با یک یا چند نفر انسان پر تحرک و شلوغ و پر سر و صدا برخورد خواهیم داشت. فنچ ضمنا همسایه ای است پرگو و وراج. اگر در خواب ببیند که یک فنچ وارد خانه شما شده از یک نفر غریبه و بیگانه سود می برید.

اگر دیدید فنچی داشته اید که رفته یا مرده دوستی را از دست می دهید. اگر دیدید تعدادی فنچ روی سیم برق یا تلفن به طرف خانه شما نشسته اند، مردم درباره شما حرف خواهند زد ولی اگر پشتشان به طرف خانه شما باشد، نزد شما از دیگران بد می گویند.