خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فیروزه

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1280
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فیروزه

تعبیر خواب فیروزه

فیروزه در خواب، چه خریدنش یا پیدا کردنش و چه کوچک یا بزرگ آن، به هر صورتی نیکو است. اما گم شدن فیروزه نشان دهنده این است که سودی از دست بیننده خواب خواهد رفت. فیروزه در خواب، قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است:
1. ظفر و نصرت،
2. حاجت روایی،
3. قدرت و قوت،
4. ولایت.

محمد ابن سیرین می گوید: فیروزه درخواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر ببیند فیروزه از وی ضایع گردد، دلیل که مرادش برنیابد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند فیروزه به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.

بعضی از معبران فیروزه را فتح و پیروزی دانسته اند و دسته ای دیگر عمر دراز و فرزند شمرده اند.