خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فیله

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1282
  • بازدید: 28
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فیله

تعبیر خواب فیله

دیدن فیله گوسفند یا گاو در خواب، مالی است که آسان خرج می شود اما به دست آوردنش تصادفی است.

 

محمد ابن سیرین می گوید: فیله دلیل مال نهانی است که بیابد و هزینه کند. اگر ببیند که گوشت فیله پخته می خورد، مالی را که خود نهان کرده می یابد و به هدر می دهد.

برخی از معبران می گویند: فیله مال پنهان است.