خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فیل

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1281
  • بازدید: 18
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل

اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند، به قدرت و شوکت می رسیم، در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است. اگر ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم، با جمعی از بزرگان برخورد خواهیم داشت.

 

اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید، موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید. اگر کسی در خواب دید که فیلی را از پای درآورد، با پادشاه یا حکمران آن سامان به خصومت می پردازد و تا قتل وی پیش می رود، یا محل مهمی مانند پادگانرا فتح می کند و اگر فیل به او صدمه زد، به بیماری سختی دچار می شود که خطر مرگ دارد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن فیل درخواب بر شش وجه است:
1. پادشاه عجمی،
2. مرد غلام،
3. مرد مکار،
4. مرد با قوت و هیبت،
5. مرد حسود،
6. ستمکاری خونخواره.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در شب خواب ببیند که روی فیل سوار است، با زنی بدکردار ازدواج می کند و اگر این خواب را در روز ببیند، زنش را طلاق می دهد.