خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فین کردن

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1283
  • بازدید: 52
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فین کردن

تعبیر خواب فین کردن

اگر خواب ببینید که بینی شما گرفته، مشکلی برای شما پیش می آید که آن را به اندک تلاش رفع می کنید. اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و هر چه فین می کنید چیزی از آن خارج نمی شود، مشکلتان باقی می ماند. اگر دیدید فین کرده اید و خون بیرون آمد، مالی از شما هدر می رود.

اگر در خواب فین کردید و مخاط آن را به زمین افکندید، مال خود را بی جا خرج می کنید. اگر دست شما آلوده به فین شد و بر لباس کسی مالیدید، دیگری را از خود می رنجانید و اگر به لباس خودتان مالیدید، کاری می کنید که مستوجب شماتت می شوید.