خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قاضی

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1286
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قاضی

تعبیر خواب قاضی

اگر کسی ببیند که قاضی شده است و در بیداری این شغل را نداشت، دست به کاری می زند که شایستگی آنرا ندارد و زیان می بیند. اما اگر خود قاضی بود، رتبه اش در قضاوت بالاتر خواهد رفت.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند قاضی شد و بیننده اهل آن نبود، دلیل که به بلایی گرفتار شود و مالش از دست برود. اگر بیننده عالم بود، دلیل که قاضی شود.

حضرت دانیال می گوید: اگر درخواب قاضی را دید، دلیل که به منزله علما برسد. اگر قاضی مجهول ببیند، دلیل که با حق تعالی باشد.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببیند قاضی بر وی حکم کرد، دلیل که در بیداری چنان خوهد بود. اگر ببیند قاضی به نظر شفقت در وی نگاه کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر به خشم نگاه کرد، دلیل غم و اندوه است.