خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قافله

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1287
  • بازدید: 6
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قافله

تعبیر خواب قافله

اگر کسی خود را همراه قافله ای دید، اگر سواره بود به مقصد می رسد و اگر پیاده بود، فقیر و تنگدست می شود و بیننده خواب اگر فردی دستکار باشد، از سفر و همراهی سود خواهد برد.

 

محمد ابن سیرین گوید: اگر به خواب ببیند که با قافله در راه بود، دلیل منفعت است اگر مصلح باشد، دلیل زحمت است اگر مفسد است، دلیل خیر است. اگر دید در قافله سوار بود، دلیل که به مراد برسد، اما اگر پیاده بود و مفلس، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند قافله به سوی خانه رفت، دلیل که کار بسته به وی گشاده شود. اگر به خلاف این ببیند، تعبیرش برعکس است.