خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قالب

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1288
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قالب

تعبیر خواب قالب

داشتن قالب در خواب به وجوه مختلف است مثلا اگر کسی قالب کفش داشت، توان انجام کار کفاشی دارد و هر قالبی که داشت، شغل مربوط به آن قالب را می تواند با جدیت و کوشش به سامان برساند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که قالب کفش داشت، دلیل که خادمی حاصل کند. اگر ببیند قالب از وی ضایع شد، دلیل است خادم از وی جدا شود. اگر ببیند که قالب بسیار داشت، دلیل که از خادمان منفعت یابد، خاصه که بیننده خواب کفش دوز است.