خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قالی

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1289
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قالی

تعبیر خواب قالی

اگر کسی در خواب دید قالی زیبا و خوش نقش و نگاری در زیر پایش پهن است، به مال و ثروت می رسد. اگر قالی کوچک و رنگ و رو رفته و مستعملی داشت، به فقر دچار می شود و رنگ آبی و رنگهای ملایم برای قالی سود آورتر است و رنگ سرخ خوب نیست. قالی معیشت و عمر است. اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید، معیشت و روزی شما است ولی اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است.

 

اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما فرش شخص دیگری در آن گسترده است، صاحب فرش هر که هست، به شما سود می رساند و شما از او بهره مند می گردید. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده، صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می گردد حتی روزی شما را می برد. اگر در خواب ببینید که قالی می بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می کند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، دلیل است عمرش دراز باشد و روزی بر او فراخ شود. اگر ببیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر درخواب ببیند بر قالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه باشد. اگر ببیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود. اگر ببیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد، دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.