خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قبا

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1290
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قبا

تعبیر خواب قبا

اگر کسی در خواب قبایی پوشیده بود که از جنس مرغوب بود، اگر ثروتمند است به ثروتش افزوده خواهد شد و اگر فقیر است منفعت یابد. اگر جنس قبا مرغوب نبود، تمایل به درستکاری دارد و قبای سفید، دلیل روشنی دل دارنده آن است.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند قبای نو پوشیده از کرباس، دلیل که از غم برهد. اگر ببیند قبائی از حریر پوشیده بود، دلیل که ازبزرگی منفعت یابد، اما در دین مکروه است مردان را، مگر آن که در جنگ با سلاحهای دیگر می پوشند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن قبا درخواب بر شش وجه است:
1. پناه،
2. قوت،
3. حجت،
4. منفعت
5. حکمت،
6. ریاست نمودن شهری.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر درخواب ببیند قبای سفید پوشیده است، دلیل روشنائی است. اگر قبا را زرد ببیند، دلیل بیماری است. اگر سرخ یا قبای کبود ببیند دلیل منفعت است. اگر قبای سیاه و کهنه است، دلیل است زن را طلاق دهد. اگر خواب ببیند قبای پوستین داشت، دلیل که زنی توانگر خواهد و از وی منفعت یابد.

یوسف نبی (ع) می گوید: تعبیر دیدن قبا پوشیدن، زن شایسته حلال است.