خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قبله

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1292
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قبله

تعبیر خواب قبله

اگر کسی به خواب ببیند که جهت خود را در نماز از قبله برگردانده، قلباٌ، مسلمان و معتقد نیست و تظاهر به مسلمانی می کند ولی اگر در جهت قبله نمار می خواند، یا جمعی به او اقتدا کرده و امام جماعت بود، مورد احترام مردم است و به او اعتماد دارند و آدم صالحی است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند سوی مشرق نماز نمود، دلیل است میل به دین رسول (ص) ندارد. اگر ببیند رو به قبله نماز کرد، دلیل است در راه دین صادق است و توفیق طاعت یابد.