خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قحطی

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1293
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قحطی

تعبیر خواب قحطی

آنلی بیتون می گوید : خواب قحطی، علامت آن است که بیماری باعث عذاب شما می شود و زحمتهای شما بی اجر و پاداش خواهد ماند. اگر خواب ببینید قحطی دشمنان شما را از پا در می آورد، علامت آن است که در رقابت با دیگران به پیروزی دست می یابید. اگر خواب ببینید قحطی است و با سردرگمی، ناگاه خواب شما قطع گردد، علامت آن است که بدبختی و نومیدی رنگ تیره تری به خود می گیرد.

در سر زمین رویاها آمده:
خواب قحطی : ضررهای غیره منتظره در كار.
شما در قحطی هستید : پیروزی بردشمنان.
قحطی ادامه پیدا می كند : زندگی بسیارآسوده ای در انتظار شماست.
دیگران ازقحطی رنج می برند : ضربة مهلكی در كار به شما وارد می شود.
باران و نعمت بعداز یك قحطی : شانس و ثروت