خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قرآن خواندن

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1295
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قرآن خواندن

تعبیر خواب قرآن خواندن

اگر کسی در خواب دید که آیه رحمت از قرآن می خواند مورد لطف خداوند قرار می گیرد و اگر آیه عذاب می خواند، باید از گناهانش توبه کند و به سوی خداوند باز گردد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر ببیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر ببیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

جابر مغری می گوید: اگر ببیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او خواهد بود. اگر ببیند که قران را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر ببیند که کدام آیه خواند، تفسیر آن آیه تعبیر خواب او است. اگر ببیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی ببیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک است.

امام صادق (ع) می فرماید: قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است:
1. سلامتی یافتن از آفتها،
2.  توانگری،
3. مراد دل و کام یافتن،
4. پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را

تعبیر خواب قرآن فروختن

اگر کسی در خواب به شغل قرآن فروشی مشغول بود، دین اسلام را سبک می شمرد و فروش هر چیزی که از نظر دینی با ارزش باشد، در خواب بد است.

تعبیر خواب پاره کردن قرآن

نشان دهنده بی برکت شدن رزق و یا درامد؛ناسپاس شدن در برابر نعمت های خدواند و یا گفتن کفر ابن سیرین گفته است اگر کسی خواب ببیند که قرآن را در جمع عده ای از مردم پاره میکند خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند و یا اینکه بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد اگر دیدی در در جمع خانواده دست به چنین کاری زدی از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند.

تعبیر خواب پاره کردن قرآن،امام جعفر صادق (ع) می فرمایند، دیدن چنین خوابی چهار وجه دارد:
1. مال حرام،
2. عیش و زندگی دنیا،
3. خزانه و انبار،
4. شروع در حرام.

اگر ببیند قرآنی پاره شده را می بیند مال خود را خرج می‌کند.

اگر ببیند با دوست و یا به پیشنهاد رفیقان خودش چنین کاری را کرد گرفتار گرد آوری مال می‌شود.

اگر ببیند ورق های قرآن را تا میکند و یا خط خطی میکند مال دیگران را به زور می‌گیرد.

اگر ببیند قرآن را به سخره میگیرد و میخندد بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت.

اگر دیدی در ازای گرفتن مبلغی حاضر شدی تا قرآن را پاره کنی در گرد آوری مال و ثروت حریص است و حرصش روی در فزونی دارد و نمی‌خواهد از مالش چیزی را خرج کند.

همچنین در زمینه تعبیر خواب قرآن پاره یا دیدن پاره بودن آن جمعی از معبران به این نتیجه رسیده اند که همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می‌آزارد و دیدگان را تاریک و احیاناً اشک‌آلود و کام را تلخ می‌کند.