خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قربانی کردن

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1298
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قربانی کردن

تعبیر خواب قربانی کردن

قربانی کردن در خواب، نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. اگر کسی دید به سفر حج رفته و روز عید قربان است و قربانی می کند، در انجام امر حق کوشا است و اگر می دید از سفر آمده و جلویش قربانی می کنند، باید خیرات و صدقه بدهد. اگر نذری کرده بود و در حال اجرای نذر، قربانی می کرد، بلا از خود و خانواده اش دور می شود.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی به خواب دید که شتری یا گوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد خواهد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر آزاد است رستگاری یابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به فراخی آید. اگر این خواب نزدیک عید قربان ببیند، دلیل که اثر آن بیشتر است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند گوشت قربانی خورد، دلیل منفعت است. اگر ببیند گوشت قربانی قسمت نمود به مردم، دلیل که مردی محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت کنند.

جابر مغربی می گوید: دیدن قربانی درخواب، دلیل بشارت است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن قربان کردن بر چهار وجه است:
1. ایمن شدن از ترس،
2. یافتن مراد و حاجات،
3. خیر و برکت،
4. زوال قحطی و تنگی.