خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قرعه کشی

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1300
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قرعه کشی

تعبیر خواب قرعه کشی

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید در قرعه کشی شرکت کرده اید، علامت آن است که به سفر بی ارزشی خواهید رفت و درگیر قراردادی بیهوده خواهید شد.

تعبیر خواب برنده شدن در قرعه کشی

اگر خواب ببینید در قرعه کشی برنده شده اید، علامت آن است که در معامله ای، سود فراوان به دست خواهید آورد.

اگر خواب ببینید دیگران در قرعه کشی برنده شده اند ، نشانه آن است که در گردهمایی دوستان شرکت خواهید کرد.

اگر خواب ببینید در قرعه کشی بازنده شده اید، نشانه آن است که در حرفه خود با کسادی روبرو خواهید شد و به دام مردمی مکار خواهید افتاد.

اگر دختری خواب ببیند در قرعه کشی شرکت کرده است، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که نمی توان به او تکیه کرد .

دیدن بساط قرعه کشی در خواب، نشانه آن است که با فرد مورد علاقه خود روابط عاطفی مطلوب و رضایت بخشی نخواهید داشت.