خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قرقاول

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1301
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قرقاول

تعبیر خواب قرقاول

اگر کسی قرقاولی را در قفس و در خانه خود دید، دلیل که زنی فاسد را به راه می آورد و آن زن از نصایح وی برخوردار می شود و به صراط مستقیم می آید. اگر قرقاول طوری وانمود کردکه رام و مطیع است ولی به ناگاه از دست وی پرید، دلیل که آن زن دوباره به فساد روی خواهد آورد.

 

ستیز با قرقاول ستیر با انسانی حیله گر و ریاکار است. اگر کسی قرقاول ماده در خواب دید، اگر مجرد است با دختری از خانواده ای خسیس ازدواج خواهد کرد و اگر متاهل است زن وی به خست و تنگ نظری روی خواهد آورد. پریدن و فرار قرقاول ار دست بیننده خواب، قهر طولانی و یا احتمال طلاق او و همسرش تعبیر می شود.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن قرقاول ماده در خواب ، زنی فریبنده است.

معبران گفته اند: قرقاول مالی حرام است که کسی به حیله به دست آورد. اگر ببیند با قرقاول در نبرد است، دلیل که بین او با کسی غدار، دشمنی به وجود می آید. اگر ببیند قرقاول ماده به دست آورد، دلیل که زنی خواهد که در وی هیچ خیری نیست. اگر خانه قرقاول ببیند، با زنی خوبروی ازدواج می کند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند قرقاول در خانه داشت و بمرد، دلیل که زن او هلاک شود یا به جهت زنان درمصیبتی افتد. اگر ببیند قرقاول از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

جابر مغربی می گوید: قرقاول درخواب، زنی پارسا، با جمال و ثروتمند است. اگر دید قرقاول یافت یا بگرفت، دلیل که زنی خواهد بدین صفت که گفتیم. اگر قرقاول در کنار او افتاد و بخفت، دلیل که کسی با عیال او سرو کاری دارد و او را می فریبد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن قرقاول در خواب بر چهار وجه است:
1. زن،
2. مال حرام،
3. معیشت،
4. کام دل جستن.