خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قرقره

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1302
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قرقره

تعبیر خواب قرقره

اگر در خواب ببینید که قرقره ای دارید که نمی توانید سر نخ آن را بیابید، سر نخ زندگی شما گم می شود و مشکلی در زندگیتان پدید می آید که قادر به حل آن نخواهید بود ولی این مشکل حیاتی و بزرگ و خطرناک نیست. اگر دیدید قرقره ای دارید که نخ آن جابه جا قطع شده و قادر نیستید یک نخ بلند و دل خواه از آن بگیرید به شما خیانت می شود و کسی در کار شما اشکال می تراشد.

اگر زنی در خواب ببیند که قرقره چرخ خیاطی او خالی شده و نخ ندارد، کاری می کند که در خانواده او را سرزنش می کنند. اگر مردی در خواب ببیند قرقره ای خالی در دست دارد، خطایی می کند که نمی تواند به آن جواب بدهد یا زیان مالی می بیند.