خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قسمت کردن

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1305
  • بازدید: 5
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قسمت کردن

تعبیر خواب قسمت کردن

اگر کسی مشغول قسمت کردن خوراکی تهیه شده به وسیله خودش بود، و به عنوان خیرات تقسیم می کرد، مال و نعمت به او می رسد و آن شخص آدم درستکاری است ولی اگر پوشاک تقسیم می کرد و پوشاکها را دیگران برای تقسیم به وی سپرده بودند، امین مردم است و اگر در حیات خود ارثیه اش را تقسیم می کرد، آدمی منصف است و دوست ندارد بعد از مرگش مابین اهل و عیالش اختلاف ایجاد شود.

محمد بن سیرین می گوید: اگر ببیند در میان خلق به راستی قسمت کرد، دلیل است که با خلایق انصاف نگه دارد و اگر ببیند که مال خود را به خیر و صلاح قسمت کرد، دلیل است که فرزندان خود را زن خواهد. اگر ببیند که مال خود را به شر و فساد قسمت کرد، دلیل که حالش پراکنده گردد. اگر ببیند که مال کسی را به رضای او قسمت کرد، دلیلش به صلاح و فساد آن کار بازگردد.