خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قصر

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1307
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قصر

تعبیر خواب قصر

اگر کسی در خواب دید صاحب قصر (کاخ، کوشک) مجللی است و آدم ثروتمندی باشد، بر ثروتش افزوده می گردد و اگر آدم فقیری است، به ثروتی ناگهانی دست پیدا می کند و اگر ناگهان در قصرخللی ایجاد شد، مثلا سقفی ترک برداشت، یکی از نزدیکان وی بیمار می شود و زمان شفا و بهبودی اش طولانی است.

اگر کسی در خواب دید صاحب قصر مجللی است و آدم ثروتمندی باشد، بر ثروتش افزوده می گردد و اگر آدم فقیری است، به ثروتی ناگهانی دست پیدا می کند و اگر ناگهان در قصرخللی ایجاد شد، مثلا سقفی ترک برداشت، یکی از نزدیکان وی بیمار می شود و زمان شفا و بهبودی اش طولانی است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کوشک (قصر) در خواب بر هفت وجه است:
1. نعمت،
2. ولایت،
3. مرتبت،
4. ریاست،
5. بزرگواری،
6. پادشاهی،
7. آرامش کاری.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند در کوشکی رفت، دلیل مال و خواسته است خاصه آن که کوشک را از خشت خام و گِل ساخته ببیند. اگر کوشک را از گچ و آجر و سنگ ساخته ببیند، دلیل مال است اما در دین نقصان خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببیند کوشک او خراب شد، دلیل بر تلف مال است. اگر ببیند آتش در کوشک افتاد، دلیل است پادشاه یا حاکم، مال او مصادره کند.