خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قصه گفتن

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1308
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قصه گفتن

تعبیر خواب قصه گفتن

اگر کسی در خواب دید که برای دیگران قصه می گوید، سخنان پند آموز در بیداری از وی شنیده می شود و اگر در جمعی بود که شخص دیگری قصه گوی جمع بود، نیازمند است که ارشاد و هدایت شود.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند که از بهر مردم قصه می گفت، دلیل که از ترس ستمکاران ایمن گردد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر درخواب ببیند که از بهر مردم قصه می گفت، دلیل است مرادش برآید. اگر ببیند که قصه خیر و صلاح و شر و فساد می گفت، دلیل که در بیداری همان کند.