خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قفس

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1311
  • بازدید: 5
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قفس

تعبیر خواب قفس

اگر کسی در خواب پرنده ای مانند بلبل در قفس داشت که نغمه خوانی می کرد، خبر خوشی دریافت می کند و اگر پرنده ای را آزاد کرد، یا به مردم خیر و برکت می رساند و یا رابطه روحی و عاطفی خود را با کسی قطع می کند.

اگر در خواب ببینید قفسی خالی در خانه دارید یا یک قفس بدون پرنده خریده اید، گرفتار سختی می شوید و ذهنتان مشغول می شود. شکستن قفس در خواب، رهائی و نجات از گرفتاری ها است. اگر کسی قفسی در خواب به شما داد، برای شما مشکل به وجود می آورد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند قفسی داشت، دلیل که در جایی تنگ گرفتار گردد. اگر ببیند که قفس بشکست، دلیل است از زندان خلاص گردد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد:
1. زندان،
2. جایی تنگ،
3. خانه.