خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قفل

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1312
  • بازدید: 6
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قفل

تعبیر خواب قفل

اگر کسی در خواب در حال باز کردن قفل بود، گره گشایی می کند و اگر قفل بازی را به جایی می زد و قفل کرد، خسارتی در پی دارد. اگر قفلی را در حال بازکردن نتوانست باز کند، مشکلی دارد که حل آن طول خواهد کشید. اگر دیدید که قفلی دارید که نمی دانید کلیدش را کجا گذاشته اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می شوید.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند که قفل بگشاد، دلیل است که کارها به وی گشاده گردد و ممکن است که حج کند. اگر ببیند که قفل را نتوانست گشود، دلیل است کارش به تانی برآید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است:
1. ساختن کار،
2. حجت،
3. منفعت،
4. زن،
5. اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد.