خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قلب

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1314
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قلب

تعبیر خواب قلب

هر که در خواب ببیند که دلش تمایل به جمع کردن مال دارد، ثروتمند می شود و اگر طالب علم باشد، در بیداری عالم می شود. اگر کسی بببند از قلب او خون بیرون زد، از کار ناروا توبه می کند و اگر دید بر قلبش ضربه وارد شد، از غم رها می شود. اگر دید از قلبش گوهر بیرون آمد، ترک نماز می کند و دل به دنیا می بندد.

 

اگر کسی در خواب، قلب را غمگین دید، از گناه باز می گردد و توبه می کند. اگر قلب خود را درطرف راست سینه ببیند، بیمار خواهد شد. اگر کسی قلب خود را با دستهایش در میان گرفته باشد، گشایش در کارها و خیر و برکت نصیبش می شود.

محمد ابن سیرین می گوید: قلب دیدن به خواب، مالی است که به او رسیده، یا خواهد رسید. اگر ببیند قلب بیرون تن او بود، دلیل است بر سلامت او.

اگر ببیند قلب او تنگ شد، دلیل که کارهای وی تنگ و دشوار شود. اگر دل را شادمان ببیند، دلیل که کارها بر وی گشاده گردد. اگر دل فروبسته ببیند، از گناه توبه باید کند. اگر قلب را بر سمت راست نهاده ببیند، دلیل که سخت بیمار شود. اگر قلب را به هر دو دست گرفته ببیند، دلیل که کارها بر وی برآید.

امام صادق (ع) می فرماید: قلب به خواب دیدن به ده وجه است:
1. مال،
2. ریاست،
3. فرزند،
4. شجاعت
5. جوانمردی،
6. حرص و آز،
7. دین،
8. قوت،
9. شهوت،
10. نهان داشتن احوال خویش.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که قلبش درد می کرد، دلیل که مالش زیاده شود. اگر بیند از قلب او خون بیرون آمد، دلیل که از کار ناکردنی توبه کند و به حق تعالی بازگردد. اگر ببیند از دل او صفرا بیرون آمد، دلیل که بیمار شود. اگر ببیند بر دل وی خستگی رسید، دلیل که بی غم شود.

اگر ببیند از دل او گوهر بیرون آمد و آن گوهر از دهان بیرون افکند، دلیل که کافر شود. اگر ببیند که آن گوهر از زمین برداشت و فرو خورد، دلیل که باز مسلمان شود. اگر ببیند گوهر از دل بیرون آورد، دلیل که ترک نماز بگوید.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند دل او پاره پاره شد، دلیل که دل را به هوس محال و شغلهای ناکردنی مشغول کند. اگر ببیند دل او روشن و منور است، دلیل بر صلاح دین او کند. اگر ببیند دلش تاریک و تیره است، تاویلش به خلاف این است.