خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قلم

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1317
  • بازدید: 18
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قلم

تعبیر خواب قلم

اگر کسی در خواب دید که قلم دارد، علاقه به آموزش دارد و با تدبیر و عقل کارهای خوب و بزرگی را به انجام می رساند. اگر با قلم آیات خدا را می نوشت، در ترویج دین کوشاست. اگر قلم را دور انداخت، علاقه ای به هیچ گونه آموزش ندارد یا توانایی انجام کاری را از دست می دهد. گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند قلمی فرا گرفت یا کسی به او داد، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید. اگر ببیند به قلم چیزی می نوشت، دلیل سخن خیر و صلاح است. اگر ببیند به دو قلم چیزی می نوشت، اگر وی را غایبی به سفر بود، دلیل که به زودی از سفر بازآید.

امام صادق (ع) می فرماید: تاویل قلم بر هفت وجه است:
1. حکمت،
2. فرمان،
3. علم،
4. فرهنگ،
5. راست شدن چیزها،
6. کار و کام و مراد یافتن،
7. ادب.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر به خواب در دست خود قلم نو دید اگر از اهل علم بود، دلیل که خدای تعالی، او را علم ارزانی کند. اگر از اهل علم نبود، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد. اگر ببیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته را می خواند، دلیل مرگ او است. اگر آن چه می نوشت موافق کتابه و سنت بود، دلیل که جاه یابد. اگر ببیند قلم در دست او بشکست، اگر عالم بود، حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود. اگر ببیند به قلم شکسته می نوشت، تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.

جابر مغربی می گوید: دیدن قلم به خواب تاویل فرشته است که به فرمان حق تعالی کار کند. اگر در خواب بدان صورت که هست ببیند، دلیل است او را به پادشاهی عاقل کار افتد و مراد خود بیابد. اگر در خواب ببیند که قلم به دست گرفت، دلیل است او را فرزندی آید عالم و عاقل. اگر ببیند که به قلم چیزی نوشت، دلیل است که علم آموزد و مال حاصل کند.