خانه گنجینه تعبیر خواب ظ

تعبیر خواب قلیان

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1319
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قلیان

تعبیر خواب قلیان

اگر در خواب ببینید که قلیان می کشید و اهل کشیدن قلیان نباشید، گرفتار ناراحتی فکر و خیال می شوید. اگر ببینید دیگران قلیان می کشند و به شما تعارف می کنند ولی شما از دود کردن آن ابا و اکراه دارید، مشکلی پیش می آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می شوید. اگر با رغبت قلیان را بگیرید و بکشید، خودتان نیز مسئول و مقصر خواهید بود.