خانه گنجینه تعبیر خواب ص ق

تعبیر خواب قلیه

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1320
  • بازدید: 16
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قلیه

تعبیر خواب قلیه

اگر کسی در خواب دید که خوراک قلیه می خورد و مطبوع بود، سود زیادی می برد. قلیه اگر از گوشت گوسفند بود، سود آن کمتر از گوشت گاو است. قلیه از گوشت حیوانات حرام گوشت، مال حرام است.

 

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گوشت قلیه که به آب پخته باشد، بهتر است از این که بی آب و هر چند که طعم قلیه خوشتر ببیند، منفعتش بیشتر است. اگر ببیند که قلیه از گوشت گاو فربه خورد، دلیل که آن سال از ترس ایمن گردد. اگر قلیه از گوشت بزغاله ببیند، منفعت آن کمتر است. اگر ببیند که قلیه از گوشت اسب خورد، دلیل است از پادشاه منفعت یابد. اگر ببیند قلیه از گوشت ماهی خورد، دلیل است از سفر مال حاصل کند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند قلیه از گوشت چهارپایانی خورد که گوشت آنان حلال است، دلیل است مال حلال خورد. اگر از گوشت چهارپایانی بود که گوشت آنان حرام است، دلیل بر مال حرام است.