خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قمری (فاخته)

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1321
  • بازدید: 17
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قمری (فاخته)

تعبیر خواب قمری (فاخته)

اگر کسی دید در خانه اش قمری دارد، و قمری با صدای دلنشینی برای وی می خواند، از راه دور و از آشنا یا فامیلی که مدتی است از وی خبری ندارد، خبری خوش و یا نامه ای به وی خواهد رسید و یا خود وی به زودی خواهد آمد.

داشتن قمری در خانه، به زنی زیبا و مطیع تعبیر شده است و بیننده این خواب اگر مجرد است به زودی ازدواج خواهد کرد. اگر شخص متاهلی این خواب را دید، همسر وی مطیع و زیبا است یا خدمتکارش با وفا و مهربان است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود، دلیل است از غایبی خبر خوش شنود.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن فاخته به خواب بر سه وجه است:
1. زن،
2. فرزند،
3. خادم.