خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قورباغه

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1329
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه

معبران قورباغه را به مرد زاهد و با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا تعبیر کرده اند. قورباغه در رویاهای ما آدمی است بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند. اگر کسی در خواب قورباغه ای را از آب گرفت و کشت، به مردی زاهد طلم می کند و اگر گوشت آن را خورد، در زهد از زاهدی پیشی می گیرد.

اگر تعداد زیادی قورباغه را در کنار آبی جمع دید که صداهای گوش آزار دارند، یا مردم زیاد غیبت می کنند و یا نشانه رسیدن بلای آسمانی و جنگ تعبیر شده است.