خانه گنجینه تعبیر خواب ظ

تعبیر خواب قوز درآوردن

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1331
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قوز درآوردن

تعبیر خواب قوز درآوردن

اگر در خواب ببینید که در پشت خود قوز در آورده اید و خودتان از داشتن آن ناراحت نیستید، مالی اندوخته به شما می رسد که زیاد است. ولی اگر قوز سنگینی بکند و شما از داشتن آن ناراحت باشید، غم و اندوه است. اگر قوز داشته باشید و در خواب از داشتن آن احساس شرمندگی بکنید، گناهی مرتکب می شوید که سر زبان ها می افتید. اگر در خواب ببینید که روی سینه شما قوز بود، از جانب همسرتان یا فرزندتان غمگین می شوید.