خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قیامت

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1332
  • بازدید: 15
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت

اگر خواب ببینید که قیامت برپا شده، چنانچه با انصاف باشید، ترس های شما از بین خواهد رفت و خیر و برکت به شما خواهد رسید و اگر گناهکار باشید، تعبیر آن برعکس است.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند قیامت برخاسته بود، دلیل که در آن دیار، حق تعالی عدل بگستراند. اگر مردم آن دیار ظالم باشند، دلیل که حق تعالی ایشان را به بلائی مبتلا گرداند. اگر مظلوم باشند، دلیل که بر ظالمان نصرت یابند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن قیامت درخواب برای اهل صلاح بر چهار وجه است:
1. رستگاری،
2. فرج از غم،
3. ظفر یافتن بر دشمن،
4. اقبال و خاتمت با سعادت.

اما اهل فساد را تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببیند علامتی از علامات قیامت ظاهر شد، چنانکه آفتاب از مغرب پیدا شد،یا دجال یا یأجوج و مأجوج پدید آمدند، دلیل که به توبه بازگرداند. اگر ببیند گورها بشکافت و مردگان برآمدند، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید که در شمارگاه بود، دلیل غفلت است. اگر در خواب ببیند که شمار با وی می کردند، دلیل زیان است.

اگر درخواب ببیند که کردار او را بسنجیدند و نیکی بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او نیک خواهد بود. اگر بدی او بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او بد شود. اگر ببیند که نامه اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان، اگر بیننده مصلح بود کارش نیکو شود. اگر مفسد بود، کارش بد خواهد بود. اگر ببیند بر صراط ایستاده بود، دلیل بر راه راست است.