خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لال شدن

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1503
  • بازدید: 26
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لال شدن

تعبیر خواب لال شدن

اگر کسی در خواب دید که لال شده، دیانتش نقصان پیدا می کند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند لال شده، دلیل بر نقصان دین است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لال شدن در خواب شش وجه است:
1. درویشی،
2. بدحالی،
3. غم،
4. نقصان عیش،
5. مصیبت،
6.نقصان دین.

اگر فرد لالی ببیند گویا شد، دلیل که کارها بر وی گشاده شود.