خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لامپ

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1504
  • بازدید: 36
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لامپ

تعبیر خواب لامپ

تعبیر دیدن لامپ در خواب مانند تعبیر چراغ است و روشنایی لامپ نشانه رسیدن بهره به اهالی خانه است. اگر ببینید لامپی را به یک سر پیچ می بندید که جایی را روشن کنید، دست به کاری می زنید که سود آن به دیگران نیز می رسد. خاموش کردن لامپ امتناع از رسانیدن یاری و کمک به دیگران یا مانع انجام کاری نیکو است.

شکستن لامپ به آسیب رسانیدن به شخص دیگری تعبیر شده و داشتن لامپ های بسیار، نشانه داشتن روزگاری خوش و مفید و قابل تحسین بودن است.