خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لباده

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1507
  • بازدید: 39
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لباده

تعبیر خواب لباده

لباده: لباس ساربانان و چوپانان که روی لباس های دیگر می پوشند.

اگر کسی در خواب ببیند که لباده نو و زیبایی دارد، دلیل بر این است که انسانی با دیانت است و در غیر این صورت، نشان دهنده نقصان در دین او است. اگر لباده سبز داشت، از مردی دیندار منفعت می بیند. اگر سفید بود، صلح و صفا بر قرار می شود اگر زرد بود، نشانه بیماری و کبود نشانه مصیبت است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لباده، دلیل بر نیکویی است و لباده کرباسین و پشمین بر چهار وجه است:
1. زن،
2. امانت داری،
3. صلاح کارها،
4. منفعت.