خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لب

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1506
  • بازدید: 33
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لب

تعبیر خواب لب

اگر کسی در خواب ببیند که لبهای او سالم و طبیعی است و به راحتی حرف می زند و غذا می خورد، نیکو گفتار و نیکو کردار است. نقصان در لبها، دلیل بر این است که از اجزای خانواده، زن یا فرزند دچار آسیب یا بیماری می شوند. اگر ببینید لب های شما کلفت شده، نیاز و هوس و اشتهای شما در زمینه خیلی چیزها زیاد و گسترده می شود.

 

کوچک و ضعیف و باریک شدن لبها هم نشانه کم شدن رغبت و تمایل و نیاز و توانایی شما برای انجام کاری است. اگر ببنید لب هایتان گشاد و دهانتان بزرگ شده، به دنیا و مال دنیا دل بستگی می یابید. چنان چه دهانتان کوچک و تنگ باشد، تعبیر آن برعکس است.

نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند لب هایش را بریده اند، زنش را طلاق می دهد. اگر ببینید روی لب هایتان حشره ای زشت قرار گرفته، با حرف ها و گفته خود، شر و فتنه به پا می کنید. همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب های کسی دیگر ببینید. اگر زنی در خواب ببیند گوشه لبش خال سیاهی وجود دارد، عزت و جاه او افزوده می شود و اگر مردی ببیند خال سیاهی بر لب دارد، مالی بدست می آورد. اگر در خواب ببینید لب هایتان درد می کند غمگین می شوید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لب بالا در خواب، دلیل پسر و لبِ زیرین دختر است.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن لب ها درخواب، دلیل حاجت روایی است. اگر ببیند که لبهای او نبودند، دلیل بر نقصان مال است و نیز گویند زنش بمیرد. اگر ببیند لبهای او ببریدند، دلیل که زنش را طلاق دهد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند لبهای او درد می کرد، دلیل است غمگین شود. اگر ببیند که لبهای او برهم چسبیده بود چنانکه باز نتوانست کرد، دلیل که کارش بسته شود. اگر زنی ببیند خالی سیاه بر لب داشت، دلیل عز و جاه است. اگر این خواب را مردی ببیند، دلیل است مالش زیاده شود. اگر ببیند لبهای او سرخ بود، دلیل است سخن روا شود. اگر ببیند لبهایش سبز است یا سفید، دلیل که از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعیف ببیند، دلیل که عاجز شود.