خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لجن و لجنزار

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1511
  • بازدید: 31
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لجن و لجنزار

تعبیر خواب لجن و لجنزار

مطیعی تهرانی لجن و لجنزار را ابتلا می‌داند. ابتلا به مشکلاتی که دست و پاگیر آدمی است. ما را به زحمت انداخته و می‌تواند آرامش را صلب کند. چنانچه موجی برخاست و آب لجن آلود را با خود از بین برد نشانه به وقوع پیوستن ستمی است همراه با غصه و غم که به زودی از بین خواهد رفت.

 

برايت مى‌گويد: ديدن لجن در خواب، علامت آن است كه شما رفتار ناپسندى با اطرافيان خود داريد. راه رفتن در لجنزار، به معناى آن است كه دچار يأس و نوميدى مى‌شويد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در دره ای پر از لجنزار راه می‌روید، نشانه آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد.

تعبیر خواب شخم زدن زمین لجنزار

مطیعی تهرانی: اگر زمینی را شخم می‌زنید که مرطوب و لجن زار است گرفتار مشکلات می‌شوید.

تعبیر خواب افتادن در لجن

بيتون مى‌گويد: افتادن در لجن، علامت آن است كه براى مدتى دچار بدشانسى مى‌شويد.

تعبیر خواب لجن و لجنزار

مطیعی تهرانی لجن و لجنزار را ابتلا می‌داند. ابتلا به مشکلاتی که دست و پاگیر آدمی است. ما را به زحمت انداخته و می‌تواند آرامش را صلب کند. چنانچه موجی برخاست و آب لجن آلود را با خود از بین برد نشانه به وقوع پیوستن ستمی است همراه با غصه و غم که به زودی از بین خواهد رفت.

برايت مى‌گويد: ديدن لجن در خواب، علامت آن است كه شما رفتار ناپسندى با اطرافيان خود داريد. راه رفتن در لجنزار، به معناى آن است كه دچار يأس و نوميدى مى‌شويد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در دره ای پر از لجنزار راه می‌روید، نشانه آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد.

تعبیر خواب شخم زدن زمین لجنزار

مطیعی تهرانی: اگر زمینی را شخم می‌زنید که مرطوب و لجن زار است گرفتار مشکلات می‌شوید.

تعبیر خواب افتادن در لجن

بيتون مى‌گويد: افتادن در لجن، علامت آن است كه براى مدتى دچار بدشانسى مى‌شويد.