خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لرزش

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1513
  • بازدید: 28
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لرزش

تعبیر خواب لرزش

اگر کسی در خواب دید که زمین زیر پایش می لرزد، در سرزمینی که ساکن است، بلا و خطر ایجاد می شود . لرزیدن خورشید و ماه، تعبیرش حاکم شدن فرمانروایی ستمگر برآن دیار است.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند آسمان می لرزید، دلیل که در آن دیار ظلم خواهد بود. اگر ببیند آفتاب یا ماه می لرزید، دلیل است پادشاه آن ملک را مضرت رسد.

جابر مغربی می گوید: اگر دید عرش می لرزید، دلیل بر بی دیانتی علما است. اگر لوح و قلم می لرزید، دلیل بدحالی دبیران است. اگر ببیند هفت آسمان می لرزید، دلیل محنت است.