خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لرزیدن (لرزش اندام های بدن)

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1514
  • بازدید: 28
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لرزیدن (لرزش اندام های بدن)

تعبیر خواب لرزیدن (لرزش اندام های بدن)

اگر کسی در خواب خود را در حال لرزیدن دید، اگر لرزه در سر او بود، به زحمت می افتد و اگر دستهایش بود، امانتدار خوبی نخواهد بود. اگر پاهایش می لرزید، به راهی خطا می رود و اگر همه اعضای او می لرزید، به بیماری سخت دچار خواهد شد.

حضرت دانیال می گوید: دیدن لرزیدن اندام ها به خواب در چهار وجه است:
1. ضعف احوال،
2. ترس و بیم،
3. غم و اندوه،
4. مضرت و بیماری.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند سر او می لرزید، دلیل زحمت است. اگر ببیند گردن او می لرزید، دلیل که امانت نگذارد. اگر ببیند کفهای دست او می لرزید، دلیل است سخنی سخت بشنود. اگر ببیند شکم او می لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند همه اندام او می لرزید، دلیل است که سختی ببیند. اگر دید پایش می لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.