خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لشکر

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1515
  • بازدید: 27
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لشکر

تعبیر خواب لشکر

اگر کسی خود را در خواب در سلک لشکریان دید، در راه خدا جهاد می کند و اگر دید لشکریانی به سرزمینی زیان رساندند، احتمال خصومت بین افراد زیاد است یا بلایی همچون سیل آن سرزمین را تهدید می کند.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند لشگریان بر اهل آن موضع گزند رسانیدند، دلیل قوت اهل آن موضع است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لشگر درخواب بر پنج وجه است:
1. ملخ،
2. سیل،
3. باد،
4. خصومت،
5. محنت.