خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لقمه

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1516
  • بازدید: 26
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لقمه

تعبیر خواب لقمه

اگر کسی در خواب دید لقمه ای شیرین به دهان گذاشت و برای وی مطبوع بود، سخنی خوب خواهد گفت و عکس آن نیز تعبیر برعکس دارد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لقمه درخواب سه وجه است:
1. بوسه دادن،
2. سخن لطیف،
3. منفعت.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که لقمه شیرین در دهان نهاد، دلیل که سخنی خوش گوید. اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند لقمه گرم در دهان نهاد، دلیل که در بلایی افتد. اگر لقمه در دهان خوش بود، تاویلش به خلاف این است.